La diputada autonòmica de Compromís, Mònica Oltra, demanava explicacions en juliol passat al Consell, després que la Plataforma no a la Contaminació fera que la Direcció general de Qualitat Ambiental acceptara la personació en l’expedient sancionador 345/12, en el qual es resol “imposar a Reyval Ambient,S.L. una sanció total de 122.000 €”. La sanció acumulava més d’un incompliment de la legislació i de les resolucions de la pròpia Conselleria d’infraestructures Territori i Medi ambient, al no fer cas de la paralització de l’activitat en l’abocador imposada per resolució de la DGCA al juliol de 2012 i que solament les repetides denúncies de la Plataforma, van aconseguir que l’activitat es paralitzara al novembre de 2012.

A més, es va constatar en les inspeccions realitzades arran de les denúncies que els residus que s’abocaven sense autorització en l’abocador tampoc complien els requisits d’inertizació requerits i s’estaven entrant camions de terra de la mina del “Charco” per a tapar les evidències, la qual cosa ja era habitual des de feia molt temps.

Per tot això, Oltra va demanar saber

– Quines mesures s’han d’adoptar ara per assegurar la retirada dels residus perillosos mal inertizatzats de l’abocador i la restauració completa del mateix al seu estat anterior, en compliment de l’article 89 de la llei 2/2006 l’infractor “estarà obligat a la reposició o restauració de les coses a l’estat originari” sota la responsabilitat directa de la pròpia administració competent que és la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi ambient?

– Es pensa promoure l’execució del projecte de clausura sense incloure l’eliminació física dels residus perillosos dipositats en l’abocador per al que no disposa d’autorització?

– Es pensa demanar l’obertura de nous expedients sancionadors resolts per a suspendre la gestió de residus a l’empresa Reyval?

La Consellera Bonig ha respost ara que l’empresa va interposar un recurs contra la resolució que la sancionava i obligava a la restauració del terreny, i que encara està en estudi (a pesar de que la resolució és de tres de maig) i per tant, entén que no s’ha efectuat la retirada dels residus perillosos mal inertiztzats de l’abocador i la restauració completa del mateix, tot i que reconeix que l’expedient sancionador va comportar la paralització d’abocaments de residus a la instal·lació.

Segons la Consellera, la Conselleria continua realitzant “inspeccions i actuacions tendes a comprovar el compliment de la legalitat vigent”, sense especificar en què consisteixen aquestes actuacions, avui s’ha tornat a demanar explicacions al Consell per saber l’estat del recurs, i quines són les inspeccions realitzades.