Oltra destaca que de complir-se s’alleugeraria el deute de l’Hospital i es donaria participació.

La diputada autonòmica de Compromís, Mònica Oltra ha presentat aquest matí una sèrie de preguntes parlamentàries escrites al Conseller de Sanitat després de vore com s’estaria incomplint els Estatuts del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló (CHPC) publicats al DOCV de data 22 d’agost de 2013.

Segons Oltra, s’haurien detectat diverses irregularitats en el seu degut compliment per no haver-se desenvolupat en la pràctica diversos articles que més avall es detallen, i correspon al Conseller de Sanitat oferir les explicacions pertinents referent a aquests temes per ostentar actualment el càrrec de Presidència del Consell de Govern del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló.

En l’article 23, de Funcions del Director Gerent del Consorci, en la seua apartat r) diu “sol·licitar, si escau, l’adhesió als concursos centrals que es realitzen per la Central de Compres i Subministraments de la Conselleria de Sanitat”. Des de la seua creació, el CHPC no ha participat de la mateixa, havent de suportar, per contra, la despesa de subministraments tant generals com a sanitaris des del seu pressupost general anual assignat, amb les conseqüències econòmiques que açò li ha implicat.

Per això, Oltra ha preguntat com és que sent que en els Estatuts es dóna la possibilitat d’adhesió a la Central de Compres i Subministraments de la Conselleria de Sanitat, mai s’ha realitzat permetent que aquesta despesa agreuge la situació financera de l’entitat.

En l’article 26, d’Òrgans de Participació, diu que “el Consell de Govern tindrà com una de les seues missions fonamentals garantir que el desenvolupament del Consorci, els seus centres i serveis es realitze dins del marc de màxima participació de tots els sectors implicats”. En ell es regula la participació en el CHPC dels ciutadans i usuaris a través d’una Comissió de Participació i Garanties dels Ciutadans, dels professionals mitjançant una Junta Assistencial (òrgan col·legiat d’assessorament i consulta dels òrgans de direcció) i, finalment, dels treballadors amb l’aplicació de la normativa laboral vigent.

Dins del mateix article, en el seu apartat 5 s’afirma que “el Consell de Govern arbitrarà les mesures que considere oportunes per garantir el degut funcionament tant dels mecanismes formals de participació com de les pràctiques d’informació, transparència i audiència en els processos de gestió del Consorci”.

Des dels propis representants sindicals es desconeix, si més no, l’existència d’aquests òrgans de representació exposats anteriorment i regulats en els Estatuts, molt menys de el seu funcionament, del qual és totalment responsable el Consell de Govern, com s’escriu.

Per tot això, Oltra ha demanat explicacions de com s’ha desenvolupat en la pràctica l’article 26 íntegrament, si està creada la Junta Assistencial del CHPC com a òrgan de representació dels professionals, des de quan i qui la componen, i quina va ser l’última vegada que es va reunir aquesta Junta Assistencial i amb quin propòsit. Aquests incompliments bàsics demostra com el Provincial continua sent un illot en la xarxa sanitària pública valenciana.