El grup parlamentari Compromís ha registrat en Les Corts una Proposició No de Llei que planteja una sèrie de mesures que s’haurien d’adoptar per protegir el dret de les persones amb discapacitat intel·lectual que desitgen votar i no els està permés.

Segons ha explicat el diputat de Compromís Paco Garcia Latorre “amb les lleis actuals en la mà, com la Llei Electoral, el dret a sufragi per a una persona amb discapacitat intel·lectual passa a dependre del sistema judicial i de la subjectivitat d’un jutge i un forense; concedint aquest dret via privilegi enfront de la noció de dret com a inalienable i bàsic que es té i es presumeix i solament en casos excepcionals s’anul·la”.

Tot açò emmarcat dins d’un sistema judicial que recolzat en el Codi Civil i en la Llei d’Enjudiciament Civil incapacita a les persones anul·lant en molts casos els seus drets civils i polítics. La missió de qualsevol Estat modern que ha ratificat tractats de drets humans és protegir a les persones però alhora reconèixer els seus drets humans bàsics i aplicar una “presumpció de capacitat” que apodere a la persona i no l’anul·le i provoque la seua “mort civil”. Protegir sense anul·lar. Protegir i alhora reconèixer valors, és a dir, apoderar.

Per a Garcia Latorre “el nostre sistema judicial, a l’hora d’incapacitar a persones i en concret a l’hora d’incapacitar a persones amb discapacitat intel·lectual segueix encara ancorat en un model caduc i avalua a les persones no des d’un punt de vista psicosocial sinó des d’un punt de vista mèdic (el forense segueix sent el perit clau en els dictàmens pericials que els jutges solen seguir al peu de la lletra). Açò suposa que quan s’incapacita a una persona el model sol ser la incapacitació total i la incapacitat per a governar la seua persona i béns porta associada l’eliminació per exemple de drets fonamentals, entre uns altres, el dret a sufragi”.

Els comissionats internacionals de l’ONU ja han avisat a l’Estat espanyol d’aquest dèficit democràtic. Atès que per a la societat no estem davant una qüestió urgent, estem condemnant a col·lectius complets de persones a la invisibilitat permanent i a ser ciutadans de segona, protegits, sí, però no reconeguts com a lliures o iguals.

Per a revertir esta injusta situació Compromís ha presentat una iniciativa parlamentària per a instar a què s’adeqüe la legislació espanyola a la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, tractat que España va ratificar en 2008.

Compromís planteja que també es modifique la Llei Electoral en allò referent al capítol on es parla de les persones que manquen de drets de sufragi entre ells, els declarats incapaços en sentència ferma pels jutges, sol·licitant la presumpció de capacitat i que els jutges, solament en casos extrems, puguen anul·lar-la, que siga un dret bàsic i no depenga del criteri dels sistemes d’incapacitació de torn, ja que la protecció no ha d’implicar per si mateixa l’anul·lació de drets fonamentals com és el dret a vot.

Una altra mesura que recull aquesta proposició no de llei és que es revisen d’una manera definitiva els corresponents articles del Codi Civil i Llei d’Enjudiciament Civil que no estan adequats al model social i de drets humans representats per la Convenció de l’ONU i que provoquen un sistema d’incapacitacions basats en el model mèdic i no en el model social que entén la discapacitat intel·lectual no com una malaltia sinó com un estat de salut diferenciat, com diu l’Organització Mundial de la Salut. Així mateix que es pose en marxa un sistema d’incapacitació gradual que evite les massives incapacitacions totals d’amplis sectors de la població i en concret a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.